• دکترمریم شهابی موضوع : نهایی کردن فروش
 • دکتر سحر گلکار موضوع : رفتارشهروندی برند ؟
 • مهندس سلمان یافت آبادی موضوع : هویت بصری برند-بخش اول
 • جناب آقای سیاح نیا موضوع : مصاحبه و استخدام برون سازمانی یا درون سازمانی؟
 • دکترفرهادبدیع موضوع : صنعت پخش-بخش دوم
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مهارت ارتباط با مشتریان شاکی-بخش اول
 • مهندس یوسفی فر موضوع : شیوه های تبلیغاتی و مدیریتی و نحوه عرضه کالا در نوین چرم
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : معرفی کتاب
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : مهندسی فروش
 • مهندس مهدی فربهی موضوع : شبکه های اجتماعی
 • دکتر هرمز مهرانی موضوع : مدیریت تبلیغات
 • راهکارهای فروش از زبان یک فروشنده موضوع : انتشارات بازارایابی
 • چگونه بفروشیم؟ موضوع : کلک سیمین
 • دکتر احمد یحیایی ایله ایی موضوع : روابط عمومی
 • مهندس حسن قاسمی موضوع : لجستيک؟مدیریت زنجیره تامین
 • مهندس سلطان حسین فتاحی موضوع : کارافرینی