• بازاریابی و تبلیغات فوق حرفه ای به روش بیژن پاکزاد موضوع : کارآفرینان بزرگ
  • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مهارت ارتباط با مشتریان شاکی-بخش اول
  • مهندس سعید محمدی موضوع : مدیریت وصول مطالبات و اعتبار سنجی
  • مدیریت فروش و فروش حضوری با نگرش بازار ایران موضوع : انتشارات بازارایابی