• معاون میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس فرمانی موضوع : سفر به استان گلستان
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • دکتر فرهاد بدیع موضوع : صنعت پخش-بخش اول
 • برندسازی تا رسیدن به اوج موضوع : انتشارات بازارایابی
 • رضا نورایی موضوع : وظیفه بازاریاب درشرایط بد اقتصادی-بخش دوم
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : پرسنال برندینگ
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 41 (بهمن و اسفند 1393) میزگرد این شماره: تجربه‌ی مدیران توسعه بازار شرکتهای مصرفی و صنعتی در ایران
 • حس برند موضوع : انتشارات بازارایابی
 • دکتر محسن ایلچی موضوع : نقش رسانه و تبلیغات
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 53(بهمن و اسفند 1395) میزگرد این شماره: بررسی نقش رویکرد مالیاتی در صنعت پخش ایران
 • دیجیتال مارکتینگ موضوع : استراتژی محتوای دیجیتال کوکاکولا
 • مهندس احمد رضا نخجوانی موضوع : گفت و گو صمیمی
 • مهدی فربهی موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • مهندس امیرحسین سرفرازیان موضوع : استراتژی لوکس گرایی
 • جناب آقای دکتر مجتبی امیری موضوع : تعامل شرکت های پخش- بخش اول
 • موفقیت در فروش موضوع : آدینه