• توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 40 (آذر و دی 1393) میزگرد این شماره: چالشهای توزیع در ایران؛ راهکارها و توصیه ها
 • دکتر فرزاد مقدم موضوع : تبلیغات
 • دکتر سید محسن علامه موضوع : مبانی مدیریت دانش
 • تبلیغات پنهان در بازاریابی موضوع : انتشارات بازارایابی
 • دکترعبدالرضارضایی نژاد موضوع : ممیزی بازاریابی
 • برنامه ویژه تبریک عید موضوع : عیدانه
 • جناب آقای عادل طالبی موضوع : کاروکسب آنلاین
 • دکتر داودحسین آبادی ساده موضوع : تصویربرداری الکترو عصبی مغزدربازاریابی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : نقش نیروهای میز پذیرش (منشی ها، مسئولان دفاتر و مدیران) در موفقیت كسب و كار-بخش دوم
 • بابک سبزیان پور موضوع : وصول مطالبات
 • تبلیغات در عصر جدید موضوع : تبلیغات در عصر جدید
 • مهندس امیرحسین سرفرازیان موضوع : استراتژی لوکس گرایی
 • معلم بازاریابی-پرویزدرگی موضوع : تکنیک های بازاریابی تلفنی
 • جناب آقای احمد آخوندی موضوع : توسعه مهندسی بازار با بزرگان بازاریابی و تبلیغات جهان
 • مهندس بهرام رزمان موضوع : منابع انسانی
 • دکتر محمد علی نسیمی موضوع : جوان سازی برند