• جناب آقای دکتر مجتبی امیری موضوع : تعامل شرکت های پخش- بخش اول
 • دکتر آذر کفاش پور موضوع : معرفی کتاب
 • ندا مفاخری موضوع : کوچینگ
 • دکتر شهربانو قلی پورفریدونی موضوع : مفهوم بازاریابی تجربی؟
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 50(مرداد و شهریور 1395)گفت و گوی این شماره: رازهای استیو جابز در بازاریابی و فروش در گفت و گو با مهدی معین و سعید مقدّسی
 • سرکار خانم نسیم توکل موضوع : کارآفرینی
 • معاون میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس عربی موضوع : سفر به خراسان جنوبی
 • مهندس سلطان حسین فتاحی موضوع : کارافرینی
 • دکترشاهین شاکری موضوع : بازاریابی اینترنتی
 • استاد فرانک جواهر دشتی موضوع : شب نشینی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مهارت های فردی لازم برای بازاریابی و فروش-بخش دوم
 • دکتر فرهاد بدیع موضوع : صنعت پخش-بخش اول
 • چگونه بفروشیم؟ موضوع : کلک سیمین
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : پرسنال برندینگ
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : اهمیت و نقش وصول مطالبات بخش سوم
 • جناب آقای سید احمد دلیری موضوع : فرآیندهای کاروکسب