• مدیریت فروش و فروش حضوری با نگرش بازار ایران موضوع : انتشارات بازارایابی
 • مهندس مجید مجیدی موضوع : نورومارکتینگ کشف دریچه ای جدید به ذهن
 • مهندس محسن ایلچی موضوع : روابط عمومی تجاری و تفاوت آن با تبلیغات؟
 • مهندس حضرتی موضوع : سفر به استان قزوین
 • شیوا شمشیر دار موضوع : برند اجتماعی-بخش اول
 • مهندس مهدی فربهی موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • صنعت پخش موضوع : صنعت پخش-بازاریابی-نگاه بازارا
 • جناب آقای سیاح نیا موضوع : مصاحبه و استخدام برون سازمانی یا درون سازمانی؟
 • دکتر داودحسین آبادی ساده موضوع : تصویربرداری الکترو عصبی مغزدربازاریابی
 • معلم بازاریابی-پرویزدرگی موضوع : تکنیک های بازاریابی تلفنی
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • دکتر هرمز مهرانی موضوع : مدیریت فروش
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مهارت های فردی لازم برای بازاریابی و فروش-بخش دوم
 • بابک مروانی موضوع : فروشهای سازمانی
 • جناب آقای دکتر علی شاه حسینی موضوع : مدیریت بر خود-بخش دوم
 • دکتر آذر صائمیان موضوع : هنرو شیوه مربیگری رهبران