• مهندس هاشمعلی حسنی موضوع : تخفیفات غیرمتعارف فروشگاهی
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : شماره 54(فروردین و اردیبهشت 1396) گفت و گوی این شماره: هفت گام تا برندسازی در گفت و گو با دکتر فرزاد مقدم
 • مهندس حضرتی موضوع : سفر به استان قزوین
 • استاد منصور مجدم موضوع : باید و نباید های قیمت گذاری چگونه بر موانع قیمتی غلبه کنیم؟
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 50(مرداد و شهریور 1395)گفت و گوی این شماره: رازهای استیو جابز در بازاریابی و فروش در گفت و گو با مهدی معین و سعید مقدّسی
 • فرهاد تبریزی موضوع : طراحی محیط های تجاری
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : مهندسی فروش
 • دکتر سید سعید میرواحدی موضوع : بازاریابی کارآفرینانه
 • دکترعلی شاه حسینی موضوع : حال خوب،برنامه ریزی برای اینده
 • دکتر هرمز مهرانی موضوع : مدیریت تبلیغات
 • مهندس امیرحسین سرفرازیان موضوع : استراتژی لوکس گرایی
 • ماهیگیری در باتلاق موضوع : شبکه اندیشه
 • نقش بازاریابی در حل مشکلات زیست محیطی موضوع : بازاریابی-مشکلات زیست محیطی
 • تبلیغات پنهان در بازاریابی موضوع : انتشارات بازارایابی
 • مهندس تجلی موضوع : سفر به استان کرمان
 • دکترمحمود آسیاچی موضوع : مهندسی فروش