• دکتر امیر اخلاصی موضوع : پرسنال برندینگ
 • دکترامیراخلاصی موضوع : برندسازی برای اشخاص
 • لیلاکردافشار موضوع : نامه های تجاری بین المللی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فرصت ها و تهدیدها -مصاحبه با رادیو اقتصاد-بخش اول
 • حمید امامی موضوع : بیمه
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : تعیین پورسانت
 • جناب آقای احمد آخوندی موضوع : توسعه مهندسی بازار با بزرگان بازاریابی و تبلیغات جهان
 • مهندس خلیل جعفرپیشه موضوع : برندسازی تا رسیدن به اوج
 • دیجیتال مارکتینگ موضوع : استراتژی محتوای دیجیتال کوکاکولا
 • دکتر علی شاه حسینی موضوع : مدیریت برخود؟
 • رضا نورایی موضوع : وظیفه بازاریاب درشرایط بد اقتصادی
 • رضا ایزدی موضوع : مشتریان شاکی
 • چگونه بفروشیم؟ موضوع : کلک سیمین
 • بازاریاب بازارساز 34 موضوع : مصاحبه با پویاسلامت
 • شیما عظیما موضوع : کپی رایتینگ
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : شماره 48(فروردین و اردیبهشت 1395)تحقیقات بازاریابی با رویکرد کاربردی در گفت و گو با دکتر امین اسداللهی