• برندسازی یک هفته ای موضوع : متخصصان بدون مرز
 • بازاریاب بازارساز 34 موضوع : مصاحبه با پویا سلامت
 • دکترنادر وهاب آقایی موضوع : شب نشینی
 • استاد رضا ایزدی موضوع : بیمه
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : اهمیت و نقش وصول مطالبات بخش سوم
 • دکترمحمد بلوریان تهرانی موضوع : فروش
 • چگونه بفروشیم؟ موضوع : کلک سیمین
 • دکتر محمود دهقان طرز جانی موضوع : موانع اصلی تولید؟
 • حمید امامی موضوع : بیمه
 • دکتر میر احمد امیر شاهی موضوع : آنچه از تعریف برند باید بدانید"بخش دوم
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : آینده سیستم های توزیع و پخش به چه سمتی می رود؟-بخش اول
 • استاد مهدی قراچه داغی موضوع : راه نفوذبردلها چگونه دیگران را متقاعد کنید
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : پرسنال برندینگ
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : آینده سیستم های توزیع و پخش به چه سمتی می رود؟-بخش دوم
 • دکترمنیژه حقیقی نسب موضوع : تجارت الکترونیک_بخش دوم