• مهندس حسن قاسمی موضوع : لجستيک؟مدیریت زنجیره تامین
 • بابک سبزیان پور موضوع : وصول مطالبات
 • رضا ایزدی موضوع : بازاریابی بیمه
 • رضا ایزدی موضوع : مشتریان شاکی
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 41 (بهمن و اسفند 1393) میزگرد این شماره: تجربه‌ی مدیران توسعه بازار شرکتهای مصرفی و صنعتی در ایران
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : برندینگ مکان -بخش اول
 • دکتر محمود دهقان طرز جانی موضوع : انجمن صنفی شرکت های تبلیغات در ایران
 • فروشندگان بزرگ چگونه عمل می کنند؟ موضوع : انتشارات بازارایابی
 • خلیل جعفر پیشه موضوع : بازاریابی کارآفرینانه
 • بازاریاب بازارساز 33 موضوع : میزگرد نقش انبارداران در خوش نامی سازمان ها
 • بازاریاب بازارساز 34 موضوع : مصاحبه با پویا سلامت
 • مهندس یوسفی فر موضوع : شیوه های تبلیغاتی و مدیریتی و نحوه عرضه کالا در نوین چرم
 • برندسازی یک هفته ای موضوع : متخصصان بدون مرز
 • مهندس سلمان یافت آبادی موضوع : هویت بصری برند-بخش اول
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با آقای خرمشاهی
 • تبلیغات محیطی موضوع : کتاب مهربان