• جناب آقای محمدیاسر سعیدی موضوع : منابع انسانی در شرایط بحرانی
 • حس برند موضوع : انتشارات بازارایابی
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • معرفی بخش جدید رادیو صدای بازاریابی به نام نگاه بازار موضوع : نگاه بازار
 • دکتر محمد مهدی ابریشم کار موضوع : مدیریت بازاریابی اصول و مبانی
 • مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس ضیایی موضوع : سفر به هرمزگان
 • جناب آقای دکتر مجتبی امیری موضوع : تعامل شرکت های پخش- بخش اول
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : بازاریابی پارتیزانی -مصاحبه با رادیو اقتصاد-بخش اول
 • دکتر فرزاد مقدم موضوع : برند
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 39 (مهر و آبان 1393) عنوان میزگرد: بازاريابي ورزشي؛ ‌چالشها و راهكارها
 • فرزاد مقدم موضوع : تبلیغات
 • جناب آقای دکتر علی شاه حسینی موضوع : مدیریت بر خود-بخش دوم
 • دکترامیراخلاصی موضوع : برندسازی برای اشخاص
 • برندسازی یک هفته ای موضوع : متخصصان بدون مرز
 • مهندس حضرتی موضوع : سفر به استان قزوین
 • مهندس رضا نورایی موضوع : حق انتخاب مصرف کننده؟