• بازاریاب بازارساز 33 موضوع : میزگرد نقش انبارداران در خوش نامی سازمان ها
 • دکتر سحر گلکار موضوع : رفتارشهروندی برند ؟
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • دکترمحمد بلوریان تهرانی موضوع : فروش
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 40 (آذر و دی 1393) میزگرد این شماره: چالشهای توزیع در ایران؛ راهکارها و توصیه ها
 • آقای میثم ایرانپناه موضوع : نقش فریب در روابط بین فردی تا کسب و کارها
 • خلیل جعفر پیشه موضوع : بازاریابی کارآفرینانه
 • مهندس مجید مجیدی موضوع : نورومارکتینگ کشف دریچه ای جدید به ذهن
 • دکترمجتبی امیری موضوع : صنعت پخش
 • میراحمد امیرشاهی موضوع : برند
 • مهدی فیضی موضوع : مزیت رقابتی
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : وفادارسازی مشتریان
 • مهندس امیرحسین سرفرازیان موضوع : استراتژی لوکس گرایی
 • بازاریاب بازارساز 33 موضوع : میزگرد نقش انبارداران در خوش نامی سازمان ها
 • استاد رضا سراجی موضوع : طراحی المان های هویت برنددر مسیرشناخت برند
 • دکتر سید سعید میرواحدی موضوع : بازاریابی کارآفرینانه