• جناب آقای محمدیاسر سعیدی موضوع : منابع انسانی در شرایط بحرانی
 • دکتر شهریار شفیعی موضوع : برندبخش دوم
 • دکتر فرزاد مقدم موضوع : برند
 • مهندس تجلی موضوع : سفر به استان کرمان
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 50(مرداد و شهریور 1395)گفت و گوی این شماره: رازهای استیو جابز در بازاریابی و فروش در گفت و گو با مهدی معین و سعید مقدّسی
 • دکتر رضا شافعی موضوع : توانمند سازی شبکه فروش
 • دکتروحید ناصحی فر موضوع : بازاریابی تجاری
 • جناب آقای مهندس احمد دلیری موضوع : مدیریت فرآیندهای کاروکسب
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : شماره 48(فروردین و اردیبهشت 1395)تحقیقات بازاریابی با رویکرد کاربردی در گفت و گو با دکتر امین اسداللهی
 • اصول برنامه ریزی و مدیریت برند موضوع : نصر قلم
 • امید عسگری موضوع : نوروبرندینگ
 • بازاریاب بازارساز 34 موضوع : مصاحبه با پویا سلامت
 • استاد مهدی قراچه داغی موضوع : راه نفوذبردلها چگونه دیگران را متقاعد کنید
 • جناب آقای دکتر علیرضا داداشی موضوع : 20 گفتار فروش و بازاریابی
 • مهندس امیرحسین سرفرازیان موضوع : استراتژی لوکس گرایی
 • مهندس شنبه زاده موضوع : سفر به استان ایلام