• مهندس احمد رضا نخجوانی موضوع : گفت و گو صمیمی
 • مریم عبدلی موضوع : حس برند
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : مهندسی فروش
 • دکترشاهین شاکری موضوع : بازاریابی اینترنتی
 • جناب آقای مهندس سلمان یافت آبادی موضوع : تاثیر فرهنگ بر برند
 • مهندس بهرام رزمان موضوع : منابع انسانی
 • جناب آقای مهندس احمد دلیری موضوع : مدیریت فرآیندهای کاروکسب
 • فرهاد تبریزی موضوع : طراحی محیط های تجاری
 • مهندس بهرام رزمان موضوع : تخریب و آشوب برندهای موفق دنیا
 • مهندس سلمان یافت آبادی موضوع : هویت بصری برند-بخش اول
 • برندها و برندسازی موضوع : دنیای اقتصاد
 • خلیل جعفر پیشه موضوع : بازاریابی کارآفرینانه
 • داشبوردهای مدیریت -بخش اول موضوع : داشبورد-مدیریت-بازاریابی
 • دکترفرهادبدیع موضوع : صنعت پخش-بخش دوم
 • مهندس خلیل جعفرپ یشه موضوع : ایین برندسازی برند
 • دکتر ندا مفاخری موضوع : کوچینگ