• استاد رضا سراجی موضوع : طراحی المان های هویت برنددر مسیرشناخت برند
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : آینده سیستم های توزیع و پخش به چه سمتی می رود؟-بخش اول
 • محسن جاویدموید-محمدرضاحسن زاده جوانیان موضوع : مطبوعات
 • مهندس مهدی فربهی موضوع : طراحی کمپین تبلیغاتی دیجیتال مارکتینگ
 • امید عسگری موضوع : نوروبرندینگ
 • خلیل جعفر پیشه موضوع : بازاریابی کارآفرینانه
 • اصول برنامه ریزی و مدیریت برند موضوع : نصر قلم
 • سرکار خانم شیماعظیما موضوع : ارتباط بین نام برند و ماندگاری برند
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : معرفی کتاب
 • میراحمد امیرشاهی موضوع : برند
 • استاد محسن عبدالهیان موضوع : زبان صورت-بخش دوم
 • دکتر مسعود نصرت آبادی موضوع : مدیر نوروبیز از خانواده tmba
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : پرسنال برندینگ
 • اسماعیل سعادتفرد موضوع : کارافرینی-بخش اول
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : شماره 54(فروردین و اردیبهشت 1396) گفت و گوی این شماره: هفت گام تا برندسازی در گفت و گو با دکتر فرزاد مقدم
 • دکتر محمد علی نسیمی موضوع : جوان سازی برند