• دکتر هرمز مهرانی موضوع : مدیریت تبلیغات
 • پرویز درگی و عوامل رادیو صدای بازاریابی موضوع : گفت و گو صمیمی
 • مهندس احمد رضا نخجوانی موضوع : چگونه استخدام شویم؟
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فرصت ها و تهدیدها -مصاحبه با رادیو اقتصاد-بخش اول
 • مهندس بهرام رزمان موضوع : تخریب و آشوب برندهای موفق دنیا
 • مهندس میرحسینی موضوع : سفر به استان سیستان و بلوچستان
 • جناب آقای مهندس بهرام رزمان موضوع : نقش سازمان ها در رفع بحران اقتصادی-بخش دوم
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مهارت های فردی لازم برای بازاریابی و فروش-بخش دوم
 • دکتر علی شاه حسینی موضوع : روش های پایداری کار و کسب ها؟
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 38 (مرداد و شهریور 1393) عنوان میزگرد: دیدگاهها و اندیشه‌ها؛ تجربه‌ی ورود به بازارهای بین‌المللی
 • مدیریت فروش و فروش حضوری با نگرش بازار ایران موضوع : انتشارات بازارایابی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مصاحبه با رادیو اقتصاد-روش های فروش-بخش اول
 • مهندس حضرتی موضوع : سفر به استان قزوین
 • دکترشاهین شاکری موضوع : اصول درست بازاریابی اینترنتی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : بازاریابی پارتیزانی -مصاحبه با رادیو اقتصاد-بخش اول
 • مریم عبدلی موضوع : حس برند