• معلم بازاریابی-پرویزدرگی موضوع : پرسنال برندینگ
 • تبلیغات در عصر جدید موضوع : تبلیغات در عصر جدید
 • دکترعلی شاه حسینی موضوع : حال خوب،برنامه ریزی برای اینده
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : شماره 54(فروردین و اردیبهشت 1396) گفت و گوی این شماره: بازاریابی سیاسی؛ نقشها و وظایف آن در بازاریابی انتخابات در گفت و گو با دکتر مسعود کیماسی و ریحانه بحری نژاد
 • مهندس سلطان حسین فتاحی موضوع : کارافرینی
 • مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس سویدانلوئی موضوع : سفر به خراسان شمالی
 • شیوا شمشیر دار موضوع : برند اجتماعی-بخش اول
 • دکترمحمدخرم موضوع : چالش های موجود در کار و کسب
 • استادمسعود نجفی موضوع : شب نشینی-بازاریابی ورزشی
 • استاد محسن عبدالهیان موضوع : زبان صورت-زبان بدن-
 • دکتر سهیل سهیلی زاده موضوع : افزایش مهارت های ذهنی
 • دکتر داودحسین آبادی ساده موضوع : تصویربرداری الکترو عصبی مغزدربازاریابی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فروش-بخش اول
 • مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس بزرگ نیا موضوع : سفر به تهران
 • اگر نخریدند چه کنیم؟ موضوع : نسل نواندیش
 • رضا نورایی موضوع : وظیفه بازاریاب درشرایط بد اقتصادی