• دکتر محمد علی نسیمی موضوع : جوان سازی برند
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : شماره 54(فروردین و اردیبهشت 1396) گفت و گوی این شماره: بازاریابی سیاسی؛ نقشها و وظایف آن در بازاریابی انتخابات در گفت و گو با دکتر مسعود کیماسی و ریحانه بحری نژاد
 • جناب آقای سعید قدوسی نژاد موضوع : سختی کارهای سخت
 • رضا ایزدی موضوع : بازاریابی بیمه
 • دکتر نادر وهاب آقایی موضوع : خدمات پس ازفروش وفادارسازی مشتریان یاجبران زحمت
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : آینده سیستم های توزیع و پخش به چه سمتی می رود؟-بخش دوم
 • جناب آقای سید احمد دلیری موضوع : فرآیندهای کاروکسب
 • مهدی فیضی موضوع : مزیت رقابتی
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : برندینگ مکان-بخش دوم
 • برندسازی یک هفته ای موضوع : متخصصان بدون مرز
 • مهندس رحمتی موضوع : سفر به استان زنجان
 • دکتر محمود دهقان طرز جانی موضوع : انجمن صنفی شرکت های تبلیغات در ایران
 • حس برند موضوع : انتشارات بازارایابی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : نقش نیروهای میز پذیرش (منشی ها، مسئولان دفاتر و مدیران) در موفقیت كسب و كار-بخش اول
 • برندسازی تا رسیدن به اوج موضوع : انتشارات بازارایابی
 • شیوا شمشیر دار موضوع : برند اجتماعی-بخش اول