• استاد رضا ایزدی موضوع : بیمه
 • بازاریاب بازارساز 33 موضوع : میزگرد نقش انبارداران در خوش نامی سازمان ها
 • استاد شیوا شمشیردار موضوع : برند اجتماعی-بخش دوم
 • مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس بزرگ نیا موضوع : سفر به تهران
 • دكتر امين اسداللهي موضوع : نقشه راه بازاریابی
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 39 (مهر و آبان 1393) عنوان میزگرد: بازاريابي ورزشي؛ ‌چالشها و راهكارها
 • بازاریابی الکترونیک موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • مهندس مجید مجیدی موضوع : نورومارکتینگ کشف دریچه ای جدید به ذهن
 • ندا مفاخری موضوع : کوچینگ
 • لیلاکردافشار موضوع : نامه های تجاری بین المللی
 • مهندس حسین آقا خانلو موضوع : شبکه سازی و هم افزایی
 • دکترشاهین شاکری موضوع : بازاریابی اینترنتی
 • دکترفرزاد مقدم موضوع : برندسازی در هفت گام
 • آقای میثم ایرانپناه موضوع : نقش فریب در روابط بین فردی تا کسب و کارها
 • خلیل جعفر پیشه موضوع : بازاریابی کارآفرینانه
 • دکتر شهربانو قلی پورفریدونی موضوع : مفهوم بازاریابی تجربی؟