• حمید سپید نام-مسترتیستر موضوع : برندینگ شخصی
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : مهندسی فروش
 • بازاریاب بازارساز 34 موضوع : مصاحبه با پویا سلامت
 • دکتر حسین وظیفه دوست موضوع : نقش انجمن علمی بازاریابی در رشدبازاریابی و فروش؟
 • استاد رضا سراجی موضوع : طراحی المان های هویت برنددر مسیرشناخت برند
 • مهندس مهدی فربهی موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • اسماعیل سعادتفرد موضوع : کارافرینی-بخش اول
 • مهندس حسن قاسمی موضوع : لجستيک؟مدیریت زنجیره تامین
 • بابک سبزیان پور موضوع : وصول مطالبات
 • برنامه ویژه تبریک عید موضوع : عیدانه
 • مهندس خلیل جعفرپیشه موضوع : برندسازی تا رسیدن به اوج
 • بابک مروانی موضوع : فروشهای سازمانی
 • جناب آقای دکتر علی شاه حسینی موضوع : مدیریت بر خود-بخش اول
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 37 (خرداد و تیر 1393) میزگرد این شماره: تأثیر فضای مطلوب کسب‌وکار بر رشد اقتصادی
 • دکتر محمد علی نسیمی موضوع : جوان سازی برند
 • پرویز درگی موضوع : مشتری نوازی