• پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فروش-بخش اول-14 خرداد
 • دکترحسین نوروزی موضوع : رفتار مصرف کننده بین المللی
 • دکترفرزاد مقدم موضوع : برندسازی در هفت گام
 • مهندس محسن ایلچی موضوع : روابط عمومی تجاری و تفاوت آن با تبلیغات؟
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • بازاریاب بازارساز 33 موضوع : میزگرد نقش انبارداران در خوش نامی سازمان ها
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 38 (مرداد و شهریور 1393) عنوان میزگرد: دیدگاهها و اندیشه‌ها؛ تجربه‌ی ورود به بازارهای بین‌المللی
 • دکتر سید سعید میرواحدی موضوع : بازاریابی کارآفرینانه
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مهارت ارتباط با مشتریان شاکی-بخش اول
 • دکتر مهرنوش دارینی موضوع : افسردگی شغلی؟و راهکارهای مقابله با آن؟
 • تبلیغات محیطی موضوع : کتاب مهربان
 • استاد رضا سراجی موضوع : طراحی المان های هویت برنددر مسیرشناخت برند
 • دکتر میر احمد امیر شاهی موضوع : آنچه از تعریف برند باید بدانید"بخش دوم
 • محسن جاویدموید-محمدرضاحسن زاده جوانیان موضوع : مطبوعات
 • الهام کیان مهر موضوع : ذهن کارآفرینان
 • مهندس سعید محمدی موضوع : مدیریت وصول مطالبات و اعتبار سنجی