• استاد رضا ایزدی موضوع : بازاریابی و چالشهای فرهنگی در بازار بخصوص بازاربیمه
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : شماره 54(فروردین و اردیبهشت 1396) گفت و گوی این شماره: بازاریابی سیاسی؛ نقشها و وظایف آن در بازاریابی انتخابات در گفت و گو با دکتر مسعود کیماسی و ریحانه بحری نژاد
 • بازاریابی و تبلیغات فوق حرفه ای به روش بیژن پاکزاد موضوع : کارآفرینان بزرگ
 • مهندس بهرام رزمان موضوع : منابع انسانی
 • دکتر محمد ابراهیم محجوب موضوع : رابطه بین شناخت تاریخ و فرهنگ کشوربا عرضه و تقاضا
 • دکتر مهرنوش دارینی موضوع : افسردگی شغلی؟و راهکارهای مقابله با آن؟
 • استاد بهرام خیری موضوع : کتاب نشانه شناسی بازاریابی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فرصت ها و تهدیدها -مصاحبه با رادیو اقتصاد-بخش دوم
 • فرهاد تبریزی موضوع : طراحی محیط های تجاری
 • منیژه حقیقی نصب موضوع : بازاریابی دیجیتال مارکتینگ
 • بابک مروانی موضوع : فروشهای سازمانی
 • دکترعلی شاه حسینی موضوع : حال خوب،برنامه ریزی برای اینده
 • مهندس امیرحسین سرفرازیان موضوع : استراتژی لوکس گرایی
 • مهندس میرحسینی موضوع : سفر به استان سیستان و بلوچستان
 • دکتر داودحسین آبادی ساده موضوع : تصویربرداری الکترو عصبی مغزدربازاریابی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فروش-بخش اول-14 خرداد