• دکتر محمود دهقان طرز جانی موضوع : موانع اصلی تولید؟
 • استاد رضا سراجی موضوع : طراحی المان های هویت برنددر مسیرشناخت برند
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 52(آذر و دی 1395) میزگرد این شماره: اعتبارسنجی در شرکتهای پخش و توزیع در ایران
 • جناب آقای محمدیاسر سعیدی موضوع : منابع انسانی در شرایط بحرانی
 • مهندس مهدی فربهی موضوع : شبکه های اجتماعی
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : قیمت گذاری
 • بابک سبزیان پور موضوع : وصول مطالبات
 • امید عسگری موضوع : نوروبرندینگ
 • جناب آقای مهندس امیرحسین سرفرازیان موضوع : آیا روند تحقیقات بازار از کمی به کیفی تغییر کرده است؟
 • رضا نورایی موضوع : وظیفه بازاریاب درشرایط بد اقتصادی
 • استاد بابک مروانی موضوع : فروش به شرکت ها و سازمانها
 • دکتر علی شاه حسینی موضوع : روش های پایداری کار و کسب ها؟
 • دکتر سارا کشگر موضوع : مدیریت بازاریابی در اوقات فراغت و ورزش های تفریحی
 • استاد محسن عبدالهیان موضوع : زبان صورت-بخش دوم
 • دکترساسان نصیری موضوع : مدیریت توسعه شرکتهای ایرانی