• تبلیغات محیطی موضوع : کتاب مهربان
 • تبلیغات پنهان در بازاریابی موضوع : انتشارات بازارایابی
 • بازاریابی و تبلیغات فوق حرفه ای به روش بیژن پاکزاد موضوع : کارآفرینان بزرگ
 • طراحی المان های هویت برند در مسیر شناخت برند موضوع : انتشارات بازارایابی
 • اصول برنامه ریزی و مدیریت برند موضوع : نصر قلم
 • حس برند موضوع : انتشارات بازارایابی
 • برندسازی یک هفته ای موضوع : متخصصان بدون مرز
 • برندسازی تا رسیدن به اوج موضوع : انتشارات بازارایابی
 • برندها و برندسازی موضوع : دنیای اقتصاد
 • فروشندگان بزرگ چگونه عمل می کنند؟ موضوع : انتشارات بازارایابی
 • ماهیگیری در باتلاق موضوع : شبکه اندیشه
 • مدیریت فروش و فروش حضوری با نگرش بازار ایران موضوع : انتشارات بازارایابی