• جناب آقای سیاح نیا موضوع : مصاحبه و استخدام برون سازمانی یا درون سازمانی؟
 • معلم بازاریابی-پرویزدرگی موضوع : تکنیک های بازاریابی تلفنی
 • جناب آقای مهندس امیرحسین سرفرازیان موضوع : آیا روند تحقیقات بازار از کمی به کیفی تغییر کرده است؟
 • جناب آقای مهندس بهرام رزمان موضوع : قیمت گذاری در بازار پرنوسان امروز
 • جناب آقای سیاح نیا موضوع : استراتژی های منابع انسانی برای نیروهای سازمان در شرایط بحران
 • مهندس لیلاکرد افشار موضوع : بازاریابی بین المللی-بازاریابی جهانی-بازاریابی-مذاکره
 • ندا مفاخری موضوع : کوچینگ
 • دکترآرش بهجو موضوع : شبکه های اجتماعی
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : وفادارسازی مشتریان
 • مهندس مهدی فربهی موضوع : محتوای سایت
 • دکتر فرزاد مقدم موضوع : تبلیغات
 • دکتر آسیاچی موضوع : رقابت در فروشندگی