• جناب آقای مهندس احمد دلیری موضوع : مدیریت فرآیندهای کاروکسب
 • جناب آقای مهندس بهرام رزمان موضوع : نقش سازمان ها در رفع بحران اقتصادی-بخش دوم
 • جناب آقای مهندس بهرام رزمان موضوع : نقش سازمان ها در رفع بحران اقتصادی-بخش اول
 • جناب آقای دکتر مجتبی امیری موضوع : تعامل شرکت های پخش- بخش دوم
 • جناب آقای دکتر مجتبی امیری موضوع : تعامل شرکت های پخش- بخش اول
 • جناب آقای دکتر علی شاه حسینی موضوع : مدیریت بر خود-بخش دوم
 • جناب آقای دکتر علی شاه حسینی موضوع : مدیریت بر خود-بخش اول
 • جناب آقای مهندس سلمان یافت آبادی موضوع : تاثیر فرهنگ بر برند
 • دکتر شهاب اناری موضوع : برندینگ شخصی
 • سرکار خانم نسیم توکل موضوع : کارآفرینی
 • استاد محمد پیام بهرام پور موضوع : فن بیان و سخنوری
 • دکترمحمدخرم موضوع : چالش های موجود در کار و کسب