• جناب آقای محمدیاسر سعیدی موضوع : منابع انسانی در شرایط بحرانی
 • جناب آقای سید احمد دلیری موضوع : فرآیندهای کاروکسب
 • جناب آقای شهاب طلایی موضوع : بازاریابی سیاسی
 • جناب آقای مهندس ناصر مرزبانی موضوع : کارآفرینی
 • جناب آقای اعرابی پور موضوع : چگونه یک فروشنده سازمانی موفق باشیم؟
 • سرکار خانم دکتر آرام طاعتی موضوع : بازاریابی انبوه در سیاست
 • دکترمریم شهابی موضوع : نهایی کردن فروش
 • دکترشاهین شاکری موضوع : اصول درست بازاریابی اینترنتی
 • استادمسعود نجفی موضوع : شب نشینی-بازاریابی ورزشی
 • مهندس خلیل جعفرپ یشه موضوع : ایین برندسازی برند
 • سرکار خانم شیماعظیما موضوع : ارتباط بین نام برند و ماندگاری برند
 • مهندس امیررضاکشاورز موضوع : اهمیت جمع اوری دیتا و بانک اطلاعاتی در کار و کسب