رادیو صدای بازاریابی

خرداد ۱۴, ۱۳۹۶

مصاحبه با اساتید بزرگ بازار

خرداد ۱۳, ۱۳۹۶

کتابخوانی

خرداد ۱۲, ۱۳۹۶

مصاحبه های پرویز درگی با رسانه

Nunc felis. Curabitur ac ipsum. Pellentesque nibh ultricies est. Maecenas consequat, augue a venenatis risus. Ut id mollis vel, lacinia quam. Praesent blandit malesuada suspen.
خرداد ۱۰, ۱۳۹۶

صدای اساتیدآموزشگاه بازارسازان

خرداد ۸, ۱۳۹۶

ماهنامه بازاریاب بازارساز

خرداد ۷, ۱۳۹۶

دوماهنامه توسعه مهندسی بازار